nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme
Serveis nuustudi arquitectura Barcelona

Altres
serveis

A part, a nuustudio també realitzem:

  • Redacció d’informes, certificats, peritatges i dictàmens.

  • Realització de renders i 3D dels teus projectes.

  • Estat d’amidaments i pressupostos.

  • Implantació i manteniment de sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient segons normativa ISO corresponent, així com a sistema de prevenció de riscos laborals segons OHSAS.

  • Realització de control de qualitat de l’obra.

  • Serveis de coordinació de seguretat.

  • Realització d’estudis i plans de seguretat i salut.

  • Formació i assessorament en sistemes de PRL.